Sierra Leone Team Jan 2014 - Sarah Bridgeman Photography